Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Strony internetowej https://iwettefashion.pl oraz ochrony prywatności Użytkowników wyżej wymienionej Strony internetowej.

I. Definicje zwrotów używanych w niniejszym dokumencie:

 • Administrator (lub „Administrator danych”) – Administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO);
 • Strona – strona internetowa prowadzona pod domeną/adresem https://iwettefashion.pl;
 • Regulamin – regulamin zamieszczony pod adresem https://iwettefashion.pl/regulamin/;
 • Użytkownik – jest to osoba będąca Klientem w rozumieniu Regulaminu;
 • Polityka prywatności – niniejszy dokument określający zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Strony https://iwettefashion.pl oraz ochrony prywatności osób odwiedzających Stronę oraz zawierający informacje o tzw. plikach cookies;
 • Przeglądarka: program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari);
 • Pliki Cookies: pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania ze Strony;
 • Państwo trzecie: państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  Profilowanie: każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
  Produkty: produkty sprzedawane i oferowane do sprzedaży przez Administratora za pośrednictwem Platformy na rzecz Użytkowników;
 • Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Platforma: platforma dostępna za pośrednictwem Strony.

II. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

 • Administratorem danych jest Iwette Fashion Iwona Kopczyńska, ul. Beskidzka 25/5, 35-083 Rzeszów.
 • Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem Strony i zamieszczonych na niej adresów poczty elektronicznej (email) przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z RODO. Zbiory zgromadzonych danych osobowych Użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z w/w przepisami.
 • Użytkownicy mogą przesyłać Administratorowi Dane osobowe podczas korzystania z Platformy, wypełniania formularzy dostępnych na Platformie (umożliwiających m.in założenie indywidulanego konta zgodnie z Regulaminem), a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z Administratorem drogą telefoniczną, mailową lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących Platformy.
 • Administrator może otrzymywać Dane osobowe zarówno od osób (Użytkowników), których dane te dotyczą, jak również może pozyskiwać je od innych Użytkowników.
 • Administrator danych przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszej Polityce prywatności zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały Administratorowi udostępnione przez Użytkownika. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celach:
  • awarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy, aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,
  • wykonania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy, a także który związany jest z rozwojem działalności oraz marketingiem bezpośrednim prowadzonym przez Administratora – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciw, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu;
  • w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne) dane będą przetwarzane także w celach marketingowych polegającym na przekazywaniu Pani/Panu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora oraz założenia i prowadzenia indywidulanego konta przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem – na podstawie osobnych zgód wyrażonych za pomocą wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej – do czasu cofnięcia;
  • w celach analitycznych i statystycznych (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia dodatkowej podstawy prawnej (np. pozwalającej na ich przetwarzanie w celu wykonania umowy) – gdy Administrator utraci tą podstawę, dane osobowe zostaną zanonimizowane.

Po upływie okresu przetwarzania, Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.

Administrator będzie przetwarzał następujące Dane osobowe przekazane przez Użytkownika:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres do wysyłki Produktu;
 • numer rachunku bankowego – w przypadku gdy Użytkownik dokonuje zwrotu Produktu.

Zakres wskazanych Danych osobowych jest zgodny z zasadą adekwatności. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwia korzystanie z Platformy i/lub zawarcie umowy.

 • W odniesieniu do Danych osobowych dotyczących odwiedzin Użytkownika na Platformie Administrator może (w sytuacji gdy jest to wymagane i uzyskał w tym celu zgodę Użytkownika) pozyskiwać dane dotyczące urządzeń oraz sieci wykorzystywanych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu Usług. Dane te mogą obejmować: adres IP Użytkownika, dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez Przeglądarki, systemu operacyjnego oraz platformy, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której kliknięty został link prowadzący do Strony, poszukiwanych lub przeglądanych Produktów, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach, interakcji z innymi stronami. Dane te pozyskiwane są przez Administratora, który pozyskuje te dane w szczególności za pośrednictwem plików cookies oraz innych technologii.
 • Dane osobowe Użytkowników będą ujawniane zewnętrznym odbiorcom tj:, partnerom biznesowym Administratora, usługodawcom Administratora (w szczególności firmom przewozowym), osobom współpracującym z Administratorem w ramach Platformy oraz organom państwowym, prokuraturze, policji (wtedy gdy jest to wymagane przepisami prawa).
 • Administrator informuje, że przekazywanie Danych osobowych zewnętrznym odbiorcom, o których mowa w pkt 8 będzie odbywało się wówczas gdy:
  • jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego,
  • jest to konieczne do umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi,
  • jest to konieczne do prawidłowej realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem,
  • jest to konieczne do celów analitycznych,
  • wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  • jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z toczącym się procesem;
  • nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa.
 • Administrator nie przekazuje Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może wykorzystywać informacje przekazywane przez Użytkownika w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 • W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (newsletter) Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres mailowy: sklep@iwettefashion.pl lub poprzez wybranie odpowiedniej opcji koncie Użytkownika.

III. Przetwarzania Danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

 • Administrator wykorzystuje Dane osobowe Użytkowników do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym podlegają one profilowaniu, z uwzględnieniem informacji zawartych w plikach cookies. Profilowanie będzie miało wpływ na funkcjonalność i jakość Platformy oraz treść oferty dedykowanej danemu Użytkownikowi. Ponadto profilowanie jest przeprowadzane dla osiągnięcia wymienionych innych celów opisanych w punkcie II Polityki.
 • Profilowanie ma wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Platformy, gdyż na tej podstawie Administrator będzie mógł poprawić jakość korzystania z Platformy, a także dokonać oceny osobistych preferencji i zainteresowań Użytkowników. W związku z tym profilowanie obejmuje także monitorowanie i śledzenie indywidulanych zachowań Użytkowników.

IV. Prawa Użytkownika.

Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści Danych osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich Danych osobowych);
 • prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje możliwość usunięcia Konta na Platformie (nie jest to jednak równoznaczne z usunięciem Danych osobowych);
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili;
 • prawo do przenoszenia Danych osobowych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: sklep@iwettefashion.pl

V. Pliki cookies na Stronie

 • W związku ze świadczeniem usług internetowych oraz prowadzeniem Strony, Administrator stosuje tzw. cookies, które to stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 • Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (Przeglądarka) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu. 
 • W ramach Platformy stosowane są następujące pliki cookies:
  • Tymczasowe (sesyjne) – to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci Przeglądarki, które pozostają w niej do momentu zakończenia sesji (wyłączenia Przeglądarki);
  • Stałe – to pliki pozostające w pamięci Przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez Użytkownika ustawienia przeglądarki.
 • Pliki cookies są wykorzystywane do prawidłowego działania Platformy.
 • Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w sekcji „pomoc” (lub innej podobnej) przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
  • https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  • https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  • https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

VI. Bezpieczeństwo Danych osobowych.

Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:

 • szyfrowane połączenie SSL;
 • autoryzacja Użytkowników, aktualizacja oprogramowania poprzez częste aktualizacje;
 • wyłączenie możliwości logowania poprzez FTP;
 • zmiana portów, na których działa baza danych;
 • szyfrowane połączenie SSH z serwerem.

VII. Dane kontaktowe.

W przypadku wszelkich pytań, wniosków i próśb dotyczących Danych osobowych lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu email: sklep@iwettefashion.pl

VIII. Zamiany Polityki.

Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych osobowych.