Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Iwette Fashion
I
wona Kopczyńska
ul. Beskidzka 25/5
35-083 Rzeszów

I. Pojęcia używane w Regulaminie

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 • Sklepie – rozumie się przez to sklep o nazwie „Iwette Fashion” działający pod internetowym adresem: https://iwettefashion.pl, którego właścicielem jest Iwona Kopczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą IWETTE FASHION IWONA KOPCZYŃSKA z siedzibą w Rzeszowie (35-083) przy ul. Beskidzkiej 25/5, NIP 8181703777, REGON 362320164;
 • Stronie Internetowej Sklepu – rozumie się przez to stronę internetową utrzymywaną w domenie: iwettefashion.pl;
 • Siedzibie Sklepu – rozumie się przez to Rzeszów (35-083), ul. Beskidzka 25/5;
 • Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lecz przyznaną przez ustawę zdolność prawną zainteresowaną zawarciem Umowy lub będącą stroną Umowy;
 • Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające Stronę Internetową Sklepu;
 • Sprzedawcy – rozumie się przez to Iwonę Kopczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą IWETTE FASHION IWONA KOPCZYŃSKA z siedzibą w Rzeszowie (35-083) przy ul. Beskidzkiej 25/5, NIP 8181703777, REGON 362320164;
 • Umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Klientem oraz Sprzedawcą;
 • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin.

II. Zawarcie Umowy

 • Przedmiotem Umowy mogą stać się produkty wyeksponowane na Stronie Internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia w formie elektronicznej przez Klienta, przy których nie widnieje informacja o ich niedostępności.
 • Ceną sprzedaży jest cena przedmiotu wyrażona w złotych polskich (PLN), zawierająca podatek VAT i uwidoczniona na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 • Ceny widniejące na Stronie Internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380, tekst jedn. z późn. zm.). Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie. Cena i opis towaru charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia w wiadomości email wysyłanej do Klienta przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa
  w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • Sprzedawca oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.
 • W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 • Regulamin jest integralną częścią Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu. Umowa zawierana jest w języku polskim.

III. Realizacja zamówienia

 • Niezbędne dla złożenia zamówienia jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 • W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany produkt albo produkty „do koszyka”, wybrać opcję „przejdź do kasy”, a następnie wypełnić elektroniczny formularz zamówienia, podając imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, zaakceptować niniejszy regulamin oraz wybrać opcję „kupuję i płacę”.
 • W celu usprawnienia składania zamówień Klient może założyć na Stronie Internetowej Sklepu indywidualne konto. W tym celu Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza, podając imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu oraz zaakceptować niniejszy regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu utrzymywania indywidualnego konta.
 • Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub po potwierdzeniu zamówienia przez sprzedawcę, jeżeli Klient wybiera dostawę firmą kurierską za pobraniem.
 • Klient, który nie wybrał dostawy firmą kurierską za pobraniem, jest obowiązany wpłacić na konto sprzedającego należność za zamówiony towar w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W razie braku wpłaty zamówienie zostaje anulowane.
 • Zamówienia są realizowane przez Sklep w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy albo, w przypadku gdy Klient wybrał dostawę firmą kurierską za pobraniem, od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do czasu nadania przesyłki zawierającej przedmiot umowy na adres wskazany przez Klienta.

IV. Dostawa

 • Zakupiony przedmiot dostarczany jest przez firmę kurierską pod wskazany w zamówieniu przez Klienta adres. Koszt dostawy przedmiotu przez kuriera jest pokrywany przez Klienta. Zakupione przedmioty są wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, a jeżeli Klient wybrał dostawę przez firmę kurierską za pobraniem po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca wysyła zakupione przedmioty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa tylko po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 • Wraz z zakupionym przedmiotem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny/rachunek.
 • Klient chcący otrzymać fakturę VAT powinien poinformować o tym w formularzu zamówienia Sprzedawcę i podać numer NIP.

V. Sposób zapłaty

Płatność za zakupiony przedmiot, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w zamówieniu, może być dokonana w jeden z następujących sposobów:

 • przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę. W tym przypadku wpłaty należy dokonać w ciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta;
 • gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej dostarczającej zakupiony przedmiot za pobraniem.

VI. Prawo odstąpienia od Umowy

 • Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient będący konsumentem obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Iwette Fashion Iwona Kopczyńska ul. Beskidzka 25/5 , 35-083 Rzeszów lub drogą elektroniczną na adres: sklep@iwettebutik.pl Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
  • dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, każdorazowo płatności zwrotne realizowane przez sprzedawcę są na bieżąco, lecz nie później niż 14 dni od chwili otrzymania przesyłki przez Klienta.
 • Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie później niż w terminie 14 dni na adres: Iwette Fashion Iwona Kopczyńska ul. Beskidzka 25/5 , 35-083 Rzeszów;
 • Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wydania rzeczy ponosi Klient.
 • Zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy towar musi być kompletny. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym, Sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia od Klienta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 • Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, między innymi w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VII. Warunki gwarancji

 • Zakupione i dostarczone przez Sprzedawcę przedmioty są towarami fabrycznie nowymi.
 • Potwierdzeniem udzielenia ochrony gwarancyjnej jest wystawiona przez Sprzedawcę faktura VAT lub paragon fiskalny.
 • Czas trwania ochrony gwarancyjnej wynosi 30 dni
 • Ochroną gwarancyjną nie są objęte wady i uszkodzenia mechaniczne zakupionych produktów, które powstały wskutek użycia ich niezgodnie z instrukcją lub przeznaczeniem przez Klienta lub osoby trzecie.
 • Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fizyczne będą usuwane nieodpłatnie.
 • Objęcie sprzedanych przedmiotów ochroną gwarancyjną nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy – art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380, tekst jedn. z późn. zm.).

VIII. Procedura reklamacyjna

 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru na zasadach określonych w pkt VII oraz powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących rękojmi za wady rzeczy.
 • W przypadku ujawnienia się wady w zakupionym towarze Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: sklep@iwettefashion.pl i poinformować o wykrytych wadach zakupionego towaru. Po uzyskaniu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Sprzedawca dokona wstępnej analizy, udzieli potrzebnych Klientowi informacji i w porozumieniu z Klientem ustali sposób dostarczenia przedmiotu zgłoszenia reklamacyjnego do Siedziby Sprzedawcy.
 • Sprzedawca po otrzymaniu towaru wskazanego w zgłoszeniu reklamacyjnym niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zgłoszenia i planowanym sposobie usunięcia wykrytych wad lub ewentualnie o odmowie przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, wraz ze wskazaniem przyczyn odmowy.
 • Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy na tej podstawie, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 • Jeżeli towar ma wadę, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 • W razie naprawy towaru lub jego wymiany na nowy Sprzedawca dokonuje zwrotu poniesionych przez Klienta niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru do Sprzedawcy, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 • W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny, Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Klienta cenę sprzedaży towaru, koszty przesyłki towaru do Klienta, poniesione koszty dostarczenia towaru do Sprzedawcy oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 • Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar. W razie, gdy Klient zapłacił za towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta.
 • Reklamacje dotyczące świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania Sklepu) mogą być składane drogą elektroniczną na adres sklep@iwettefashion.pl wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego.

IX. Newsletter

 • W ramach usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), wysyłana jest przez Sprzedawcę informacja w formie wiadomości elektronicznej dotycząca oferty Sprzedawcy, nowych kolekcji, aktualnych promocje i wyprzedaży oraz inne wiadomości dotyczące Sprzedawcy i oferowanych przez niego towarów.
 • Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z usługi newsletter w każdej chwili wysyłając odpowiednią informację na adres sklep@iwettefashion.pl lub poprzez wybranie odpowiedniej opcji na koncie Klienta.
 • Korzystanie z usługi newsletter wymaga posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

X. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Iwona Kopczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą IWETTE FASHION IWONA KOPCZYŃSKA z siedzibą w Rzeszowie (35-083) przy ul. Beskidzkiej 25/5, NIP 8181703777, REGON 362320164;
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu:
  • nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy;
  • utrzymywania konta Klienta;
  • świadczenia usługi newsletter.
 • Podanie przez Klienta lub Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne jednak wymagane dla prawidłowego świadczenia usługi newsletter oraz realizacji Umowy.
 • Klienta i Użytkownik mają prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę oraz ich poprawiania i uzupełniania w każdym czasie.
 • Dane osobowe Klientów, jedynie za ich wyraźną zgodą, mogą być także przekazywane podmiotom trzecim wskazanym przez Sprzedawcę i wykonującym czynności związane z realizacją przez Sprzedawcę usług na rzecz Klientów.
 • Dane osobowe Klientów mogą być jedynie za wyraźną zgodą Klienta przetwarzane przez Sprzedawcę także w celach marketingowych, w ramach świadczenia usługi newsletter.
 • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tekst jedn. ze zm.) administrator danych informuje i zapewnia, że podane w zamówieniu dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

XI. Prawa autorskie

 • Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu, jego wyglądu i innych treści w nim umieszczonych stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666) przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie na zasadach określonych w/w ustawie.
 • Korzystanie z utworów wskazanych w ust. 1 na jakimkolwiek polu eksploatacji wymaga wcześniejszego uzyskania licencji od Sprzedawcy.

XII. Postanowienia końcowe

 • Warunkiem prawidłowego działania Strony Internetowej Sklepu jest korzystanie z niej za pomocą komputera bądź innych urządzeń z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380, tekst jedn. z późn. zm.)., ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. 2013, poz. 1422, tekst jedn. z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182, tekst jedn. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

***

***

POLITYKA

PLIKÓW COOKIES

 • Niniejsza polityka stanowi załącznik do regulaminu sklepu internetowego sklep o nazwie „Iwette Fashion” działający pod internetowym adresem: https://iwettefashion.pl, którego właścicielem jest Iwona Kopczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą IWETTE FASHION IWONA KOPCZYŃSKA z siedzibą w Rzeszowie (35-083) przy ul. Beskidzkiej 25/5, NIP 8181703777, REGON 362320164;
 • Definicje pojęć używanych w/w Regulaminie stosuje się również w odniesieniu do niniejszej polityki plików cookies.
 • Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki (przede wszystkim tekstowe) rejestrujące aktywność online i zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu – pliki cookies. Są one wykorzystywane do:
  a) konfiguracji strony internetowej Sklepu (m. in.: rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika, odpowiednie wyświetlenie strony internetowej Sklepu), b) realizacji procesów niezbędnych dla osiągnięcia pełnej funkcjonalności strony internetowej Sklepu (umożliwiające m. in. rozpoznanie podstawowych parametrów urządzenia końcowego Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej Sklepu, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb), c) analiz (zbieranie danych związanych ze sposobem korzystania ze strony internetowej Sklepu, w tym treści wybieranych przez Użytkownika podczas przeglądania witryny umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury strony internetowej Sklepu), d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej Sklepu.
 • Zapisanie cookies pozwala m. in. na zapamiętanie danych logowania, danych wprowadzonych do formularza oraz zapamiętanie produktów dodanych do koszyka. Pliki te nie zawierają żadnych informacji osobistych.
 • Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej Sklepu lub zamknięcia przeglądarki i z tym też momentem są ostatecznie usuwane; stałe – przechowywane urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji przeglądarki, jak również wyłączenie urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia.
 • Użytkownik Sklepu może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu przez nie do urządzenia końcowego Użytkownika. Zmiana ustawień może zostać dokonana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień obsługi i usuwania plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania – przeglądarki internetowej).